Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

7314 00bd 420
7315 fee2 420
7316 2473 420
I choćby wszyscy byli przeciwko nam, chcę tylko iść za rękę z Tobą…
— (via mylira)
7317 1a0f
7318 6a35 420
7319 54a0 420
Kochać to nic, być kochanym to coś, ale kochać i być kochanym to wszystko.
— (via new-beginning2)

Prosiłam Boga, żeby chronił mnie przed wrogami. Zaczęłam tracić przyjaciół.

Jeżeli cierpisz, płaczesz. Jeżeli ogarnia cię wściekłość, wyprowadzasz cios. Jeżeli budzi się w tobie nadzieja, szykujesz się na rozczarowanie.
— Jodi Picoult – Dziewiętnaście minut (via cytaty-po-polsku)
7320 05fa 420
Karmiony nadziejami chyba wcale wole nie jeść.
— (via mysli-samobojcze)
Nauczyłem się, że ludzie odchodzą. Nawet jeśli obiecali tysiące razy, że tego nie zrobią.
— (via e-m-p-a-t-i-e)
Kto inny zajął moje miejsce…
— (via setynka)
7321 f96c

June 10 2015

2722 3fdd 420
2723 1f51 420
2724 9cdf
2725 893d

Nie oglądaj się za siebie, bo Ci z przodu ktoś przyjebie.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl